ALLAHU TË PËRGJIGJET NËSE E BËN KËTË DUA !

0
152

ALLAHU TË PËRGJIGJET NËSE E BËN KËTË DUA !

A ke borxhe? A ke brenga? A je i sëmurë apo ke dikë të sëmurë?Transmeton Enes ibën Maliku i cili thotë;ishim me të Dërguarin e Allahut ulur dhe një njeri falej ( bënte namaz), pastaj bëri rukun, sexhden dhe uljen në teshehud (në tehijat), iu lut Allahut duke thënë; “ Allahume inni eseluke biene leke elhamde la ilahe ila ente el menanu bediu es semavati ve el erdi ja dhel xhelali vel ikram ja hajju ja kajjum inni eseluke… ( pastaj ka bërë dua për çfar ka pas nevojë sh.p), Profeti sal-lAllahu alejhi ve sel-lem u tha shokëve të tij; e kuptoni çfar lutje beri? i thanë; Allahu dhe i dërguari i Tij e di! Tha: Pasha Atë në dorën e të cilit është jeta ime, vetemse ka kërkuar nga Allahu duke e thirrur me emrin më madhor, e sikur ( dikush) të thirrë (lutet) me këtë vetëmse Allahu do i përgjegjet, e nëse kërkon diçka do i dhurojë”!.Trans Nisaiu , sheikh Albani e cilëson të vërtetë

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here